Landstede Groep

Visie en onderwijs

Als instelling willen we van waarde zijn voor onze omgeving en voor jouw ontwikkeling als mens. Daarbij zijn deze waarden leidend voor wat we denken en wat we doen:

  • het ontwikkelen van ieders talent
  • respect voor de eigenheid van alle mensen
  • ontmoeting met elkaar
  • aandacht voor zingeving
  • verantwoordelijk zijn voor jezelf, de ander en de samenleving

Zingeving, ontmoeting, verantwoordelijkheid, respect en talentontwikkeling. Vijf woorden die een belangrijke rol spelen binnen onze school, de lessen en tijdens de begeleiding van uw kind. Zingeving is bij ons werken vanuit de christelijke identiteit. Dit doen wij aan de hand van thema’s, die wij met de leerlingen bespreken. Daarnaast vinden wij de ontmoeting met de leerling, de ouders en de betrokken instanties van grote waarde voor de ontwikkeling en begeleiding van uw kind.

De verantwoordelijkheid voor deze ontwikkeling en het ontdekken van de kracht van de leerling is een samen gedragen en gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. Tijdens deze ontmoetingen hebben wij dan ook respect voor elkaar, voor verschillende culturen en levensbeschouwelijke opvattingen.

Tijdens de schoolloopbaan ontdekken we samen waar de talenten en mogelijkheden van de leerling liggen. De leerling bepaalt, samen met u en de mentor, wat hij/zij wil leren. Dit doen wij met behulp van een M.O.P. (Mijn Ontwikkeling Plan). Hierin staat wat uw kind kan en waaraan we gaan werken. Het M.O.P. is gericht op het uitstroomprofiel. In het uitstroomprofiel staat beschreven wat de mogelijke uitstroomrichting van uw zoon of dochter is na onze school. Dit document noemen we het O.P.P (Ontwikkel Perspectief). Mogelijke uitstroomrichtingen zijn: werk met begeleiding of regulier werk of een vervolg op het vmbo of mbo. Dit wordt bij de aanname van uw zoon of dochter vastgelegd.

Daarnaast volgt de leerling een theoretisch-, praktisch- en stage programma. Vanuit deze programma’s werkt de leerling vanuit zijn/haar interesse en niveau. Samen volgen en begeleiden we de ontwikkeling van uw kind. Deze zal uitmonden in een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij qua wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Iedereen heeft talenten.                                                                              Wij willen dan ook: ‘Samen werken aan (jouw) talent’

 

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: 088 - 8507400

TalentStad Praktijkonderwijs
Blaloweg 1
8041 AH Zwolle