Visie en onderwijs

TalentStad Praktijkonderwijs is een school waar je op maat leert. We kijken met jou, je ouder(s)/verzorger(s) en je mentor welke talenten jij hebt en wat je kunt.

Omdat wij als school van waarde willen zijn voor onze omgeving en voor jouw ontwikkeling als mens hebben we een aantal waarden. Deze waarden zijn leidend voor wat we denken en wat we doen:

  • We willen ontwikkelen.
  • We zoeken de ontmoeting.
  • We werken aan brede persoonsvorming.
  • We verleggen grenzen.
  • We zijn betrokken.

Vijf woorden: de betekenis

Kort samengevat gaat het om deze vijf woorden: zinnige vorming, ontmoeting, betrokkenheid, grensverleggend en ontwikkeling. Vijf woorden die een belangrijke rol spelen binnen onze school, de lessen en de manier waarop we jou begeleiden.

We werken vanuit de christelijke identiteit. Dit doen wij met thema’s die wij in de klas bespreken, vooral tijdens onze Think-lessen. Dit zijn lessen die gericht zijn de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Een voorbeeld van een thema is ‘Hoe ga je om met pestgedrag’. Met bijvoorbeeld stellingen vragen de leraren aan de leerlingen hoe zij zelf omgaan met pesters.

Daarnaast vinden wij de ontmoeting met jou, met je ouder(s) en iedereen die verder bij jouw leren betrokken is, belangrijk. Dat we elkaar ontmoeten, met elkaar overleggen, is belangrijk voor jouw ontwikkeling en begeleiding. Tijdens deze ontmoetingen hebben wij respect voor elkaar, respect voor verschillende culturen en levensbeschouwelijke opvattingen.

Tegelijk is iedereen die bij jou betrokken is verantwoordelijk voor jouw ontwikkeling en het ontdekken van jouw kracht en talenten.

Visie op onderwijs

Zodra je bij ons op school zit, kijken we samen met je ouder(s)/verzorger(s) en je mentor wat je talenten en mogelijkheden zijn. Jij bepaalt, samen met je ouder(s)/verzorger(s) en je mentor, wat je wilt leren. Dit doen wij in een MOP (mijn ontwikkelingsplan). Hierin staat wat jij kunt en waaraan we gaan werken.

Het MOP is gericht op het uitstroomprofiel. In het uitstroomprofiel staat wat de mogelijke uitstroomrichting van jou is na onze school. Mogelijke uitstroomrichtingen zijn: werk met begeleiding, gewoon werk of een andere opleiding op het vmbo of mbo. Zodra jij bent toegelaten zetten we dit uitstroomprofiel in jouw ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Je lesprogramma bestaat uit theorie- en praktijkvakken en stage. Je werkt daarbij vanuit jouw interesse en niveau. Samen met je ouder(s)/verzorger(s) volgen en begeleiden we jouw ontwikkeling. Dit doen we met de bedoeling dat jij zo zelfstandig mogelijk deel uitmaakt van de maatschappij. Dat je bijvoorbeeld op jezelf kunt wonen, dat je werkt, leuke dingen in je vrije tijd doet en dat je iets voor een ander betekent.

Iedereen heeft talenten. Jij dus ook. Samen met jou willen we daaraan werken!